042d20f24756be08e7478
C8ac166971cd8893d1dc5
F6c9d00bb7af4ef117be2
C2f7df36b89241cc18831
0c954f5528f1d1af88e03

Yoga bầu

  • Tập luyện từ tháng thứ 3 trở lên.
  • Ngày tập: T2,4,6 hoặc T3,5,7.
  • Giờ tập: Linh hoạt.